Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a következő félévre az érdekvédelmi felelős pályázat!

Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabály

31§. Képviselők jogállása a Hallgatói Önkormányzatban

 • A Hallgatói Önkormányzat képviselőit az NFTV 60. § (1) b) pont szerint a hallgatók választják meg. Érvényes a választás, ha azon a hallgatók legalább 25 százaléka részt vesz.
 • Képviselővé választáshoz és visszahívásához a megjelent szavazók minimum 2/3 támogatása szükséges. A visszahívás rendjét az Ügyrend 28 §-a tartalmazza.
 • Több jelölt esetén, ha az első kör sikertelen, az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott jelöltről második körös szavazást kell tartani. Ha azon sem szerzi meg a szavazatok 2/3-t akkor új választást kell kiírni.
 • A képviselő választásról készült emlékeztető hiteles másolatát 10 munkanapon belül el kell juttatni az EHÖK elnökségének, aki gondoskodik annak iktatásáról.
 • A megválasztott képviselők mandátuma jelen Alapszabály vagy a Hallgatói Önkormányzat Ügyrendje eltérő rendelkezése hiányában egy évre szól.
 • A képviselőknek pályázatot kell benyújtani a tisztújítást megelőző 3 munkanappal.
 • A képviselők jogállásáról a továbbiakban a Hallgatói Önkormányzat Ügyrendje § rendelkezik.

32§. Képviselők díjazása és jutalmazása

 • A Hallgatói Önkormányzat képviselőinek díjazását jelen szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza.
 • A kollégiumi képviselők juttatásai a részönkormányzatok költségvetéséből történik létszámarányosan, amelyet keretáthelyezéssel a félév elején adnak át az EHÖK számára. A juttatás utalványozását az EHÖK elnök kezdeményezi havonta.

33§. Felelősségre vonás

 • Amennyiben adott képviselő feladatának nem megfelelő végzésével, illetve annak elmulasztásával az egyetem/kar/intézet/kollégium hallgatói közösségének kárt okoz, elmarasztalandó.
 • A KHÖK elnökök és kollégiumi képviselők elmarasztalására az EHÖK elnöksége, a kari képviselők elmarasztalására a részönkormányzatok elnöksége jogosult, fegyelmi eljárás esetén az egyetemi fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével
 • Az elmarasztalás lehet szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés.
 • Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat bármely képviselője feladatkörében vétkes mulasztásával, vagy aktív magatartásával a hallgatóknak kárt okoz, úgy a Hallgatói Önkormányzat HT-a köteles ellene fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezni az egyetem erre jogosult vezetőjénél.
 • Különösen indokolt esetben az EHÖK elnöksége az indok megjelölésével kérheti a megfelelő részönkormányzattól adott KHÖK vagy KollHÖK tagjának felfüggesztését vagy visszahívását, melyet határozat formájában köteles rögzíteni és az adott részönkormányzat részére 8 napon belül eljuttatni. A részönkormányzat döntéséről 8 napon belül köteles tájékoztatni az EHÖK elnökségét.